Υπηρεσιες


Δηλώσεις Καλλιέργειας

 • Ενεργοποίηση Δικαιωμάτων
 • Μεταβιβάσεις Δικαιωμάτων
 • Εξισωτική Αποζημίωση

Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης

 • Νέοι Αγρότες
 • Βιολογική Γεωργία & Κτηνοτροφία
 • Σχέδια Βελτίωσης
 • Δάσωση & Δημιουργία Δασικών εκτάσεων
 • Διατήρηση Απειλούμενων Αυτόχθονων Φυλών
 • Προστασία τοπικών αβελτίωτων πληθυσμών – ποικιλιών

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

 • Γεωργοοικονομικές Μελέτες
 • Μητρώο Αγροτών & Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων
 • Μητρώο Αιγοπροβάτων
 • Επιστροφή Φ.Π.Α.